अमरकोशः


श्लोकः

स्याद्भूतिकं तु भूनिम्बे कट्फले भूस्तृणेऽपि च । ज्योत्स्निकायां च घोषे च कोशातक्यथ कट्फले ॥ ८ ॥

शब्दसङ्ख्या प्रातिपदिकम् प्रथमान्तःशब्दः लिङ्गम् व्युत्पत्तिः प्रत्ययः/ समासनाम वृत्तिः/शब्दप्रकारः किमन्तः शब्दः
1 भूतिक भूतिकम् नपुंसकलिङ्गः भवति क्तिच् कृत् अकारान्तः
2 कोशातकी कोशातकी स्त्रीलिङ्गः कोशमतति क्वुन् कृत् ईकारान्तः