अमरकोशः


श्लोकः

प्राण्युत्पादे संसरणमसंबाधचमूगतौ । घण्टापथेऽथ वान्तान्ने समुद्धरणमुन्नये ॥ ५५ ॥

शब्दसङ्ख्या प्रातिपदिकम् प्रथमान्तःशब्दः लिङ्गम् व्युत्पत्तिः प्रत्ययः/ समासनाम वृत्तिः/शब्दप्रकारः किमन्तः शब्दः
1 संसरण संसरणम् नपुंसकलिङ्गः सम्यक्सरन्त्यनेन ल्युट् कृत् अकारान्तः
2 समुद्धरण समुद्धरणम् नपुंसकलिङ्गः सम्यग् उद्ध्रियते ल्युट् कृत् अकारान्तः