अमरकोशः


श्लोकः

प्रमाणं हेतुमर्यादाशात्रेयत्ताप्रमातृषु । करणं साधकतमं क्षेत्रगात्रेन्द्रियेष्वपि ॥ ५४ ॥

शब्दसङ्ख्या प्रातिपदिकम् प्रथमान्तःशब्दः लिङ्गम् व्युत्पत्तिः प्रत्ययः/ समासनाम वृत्तिः/शब्दप्रकारः किमन्तः शब्दः
1 प्रमाण प्रमाणम् नपुंसकलिङ्गः प्रमीयते, प्रमिमीतेऽनेन वा ल्युट् कृत् अकारान्तः
2 करण करणम् नपुंसकलिङ्गः ल्युट् कृत् अकारान्तः