अमरकोशः


श्लोकः

कणोऽतिसूक्ष्मे धान्यांशे संघाते प्रमथे गणः । पणो द्यूतादिषुत्सृष्टे भृतौ मूल्ये धनेऽपि च ॥ ४६ ॥

शब्दसङ्ख्या प्रातिपदिकम् प्रथमान्तःशब्दः लिङ्गम् व्युत्पत्तिः प्रत्ययः/ समासनाम वृत्तिः/शब्दप्रकारः किमन्तः शब्दः
1 कण कणः पुंलिङ्गः कणति अच् कृत् अकारान्तः
2 गण गणः पुंलिङ्गः गण्यते घञ् कृत् अकारान्तः
3 पण पणः पुंलिङ्गः पणनम्। अनेन वा अप् कृत् अकारान्तः