अमरकोशः


श्लोकः

जम्बुकौ क्रोष्टुवरुणौ पृथुकौ चिपिटार्भकौ । आलोकौ दर्शनोद्योतौ भेरीपटहमानकौ ॥ ३ ॥

शब्दसङ्ख्या प्रातिपदिकम् प्रथमान्तःशब्दः लिङ्गम् व्युत्पत्तिः प्रत्ययः/ समासनाम वृत्तिः/शब्दप्रकारः किमन्तः शब्दः
1 जम्बुक जम्बुकः पुंलिङ्गः जमति डु कृत् अकारान्तः
2 पृथुक पृथुकः पुंलिङ्गः पृथुरेव कन् अकारान्तः
3 आलोक आलोकः पुंलिङ्गः आलोकनम् घञ् कृत् अकारान्तः
4 आनक आनकः पुंलिङ्गः ण्वुल् कृत् अकारान्तः