अमरकोशः


श्लोकः

परिघः परिघातेऽस्त्रेऽप्योघो वृन्देऽम्भसांरये । मूल्ये पूजाविधावर्घ अंहोदुःखव्यसनेष्वघम् ॥ २७ ॥

शब्दसङ्ख्या प्रातिपदिकम् प्रथमान्तःशब्दः लिङ्गम् व्युत्पत्तिः प्रत्ययः/ समासनाम वृत्तिः/शब्दप्रकारः किमन्तः शब्दः
1 परिघ परिघः पुंलिङ्गः परिहननम् अप् कृत् अकारान्तः
2 ओघ ओघः पुंलिङ्गः वहति अच् कृत् अकारान्तः
3 अर्घ अर्घः पुंलिङ्गः अर्ह्यतेऽनेन घञ् कृत् अकारान्तः
4 अघ अघम् नपुंसकलिङ्गः अघ्यतेऽनेन घञ् कृत् अकारान्तः