अमरकोशः


श्लोकः

प्रेषणं यत्समाहूय तत्र स्यात्प्रतिशासनम् । स संस्तावः क्रतुषु या स्तुतिभूमिर्द्विजन्मनाम् ॥ ३४ ॥

शब्दसङ्ख्या प्रातिपदिकम् प्रथमान्तःशब्दः लिङ्गम् व्युत्पत्तिः प्रत्ययः/ समासनाम वृत्तिः/शब्दप्रकारः किमन्तः शब्दः
1 प्रतिशासन प्रतिशासनम् नपुंसकलिङ्गः ल्युट् कृत् अकारान्तः
2 संस्ताव संस्तावः पुंलिङ्गः समेत्यस्तुवन्त्यत्र घञ् अकारान्तः