अमरकोशः


श्लोकः

आहोपुरुषिका दर्पाद्या स्यात्सम्भावनात्मनि । अहमहमिका तु सा स्यात्परस्परं यो भवत्यहङ्कारः ॥ १०१ ॥

शब्दसङ्ख्या प्रातिपदिकम् प्रथमान्तःशब्दः लिङ्गम् व्युत्पत्तिः प्रत्ययः/ समासनाम वृत्तिः/शब्दप्रकारः किमन्तः शब्दः
1 आहोपुरुषिका आहोपुरुषिका स्त्रीलिङ्गः अहो अहं पुरुषः । तत्पुरुषः समासः आकारान्तः
2 अहमहमिका अहमहमिका स्त्रीलिङ्गः अहमहशब्दोऽस्त्यत्र । ठन् तद्धितः आकारान्तः