अमरकोशः


श्लोकः

इत्यमरसिंहकृतौ नामलिङ्गानुशासने । स्वरादिकाण्ड: प्रथमः साङ्ग एव समर्थितः ॥ २ ॥

शब्दसङ्ख्या प्रातिपदिकम् प्रथमान्तःशब्दः लिङ्गम् व्युत्पत्तिः प्रत्ययः/ समासनाम वृत्तिः/शब्दप्रकारः किमन्तः शब्दः