अमरकोशः


श्लोकः

स्वर्गेषुपशुवाग्वज्रदिनेत्रघृणिभूजले । लक्ष्यदृष्ट्या स्त्रियां पुंसि गौः लिङ्गं चिह्नशेफसोः ॥ २५ ॥

शब्दसङ्ख्या प्रातिपदिकम् प्रथमान्तःशब्दः लिङ्गम् व्युत्पत्तिः प्रत्ययः/ समासनाम वृत्तिः/शब्दप्रकारः किमन्तः शब्दः
1 गो गो पुंलिङ्गः, स्त्रीलिङ्गः गच्छति, गम्यते वा, अनेनवा डो उणादिः ओकारान्तः
2 लिङ्ग लिङ्गम् नपुंसकलिङ्गः लिङ्ग्यतेऽनेन घञ् कृत् अकारान्तः